Home Fokkerij Regels vanaf 1/7/2008

LoginAlle leden van De Greyhound Club kunnen een account aanvragen bij de webmaster
Advertentie
PDF Afdrukken E-mail

Nieuwe Regels vanaf 1 juli 2008

Vanaf 1 juli 2008 zullen er een aantal nieuwe regels van kracht worden voor het fokken van rashonden. Deze regels zijn:

 1. Basis Reglement Stambomen - Welzijnsparagraaf
 2. Woonplaatsbeginsel
 3. Fokverbod Niet Erkende Kleur – Niet Erkende Haarvariëteit

Basis Reglement Stambomen (BRS)

Vanaf 1 juli 2008 worden de nieuwe regels van het Basis Reglement Stambomen (BRS) van kracht. Dit betekent dat alle dekaangiften vanaf 1 juli 2008 en de daaruit voortkomende nesten moeten voldoen aan de nieuwe artikelen van het Kynologisch Reglement.

Regels BRS

De regels van het BRS staan als volgt beschreven in het Kynologisch Reglement.

Hoofdstuk VIII Basis Reglement Stambomen

Artikel VIII.1

 1. Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 16 maanden.
 2. Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 72 maanden oud is geworden.
 3. Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is geworden.

Artikel VIII.2

 1. Een teef mag slechts twee nesten in de periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden.
 2. Het is in Nederland niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan vijf nesten voortbrengt.

Artikel VIII.3

 • Indien er pups worden geboren uit een combinatie waarvan één of beide ouderdieren niet voldoen aan de voorwaarden van dit hoofdstuk, volgt er een sanctie tegen de fokker conform artikel VI.25 lid 1 en 2.

Controle regels

Als de regels van het BRS van kracht zijn dan worden deze regels gecontroleerd na het insturen van de geboorteaangifte van het nest.

Als het nest wel voldoet aan de regels van het BRS zal de aanvraagprocedure gewoon verder gaan en zal de fokker geen bericht over het BRS ontvangen.

Als het nest niet voldoet aan de regels van het BRS zal de aanvraagprocedure ook gewoon doorgaan en zullen er uiteindelijk stambomen voor het nest afgegeven worden volgens de gebruikelijke procedure.

Omdat de regels van het KR overtreden zijn zal dit voorgelegd worden aan het Tuchtcollege van de Kynologie. Hierover zal de fokker via de Raad van Beheer een bericht ontvangen. Vervolgens zal het Tuchtcollege de kwestie beoordelen en een uitspraak doen. Een dergelijke uitspraak kan inhouden dat er sancties tegen de fokker van kracht worden..

BRS Rekenmodule

Om te kijken of de (voorgenomen) dekking aan de regels van het BRS voldoet, is er een BRS Rekenmodule beschikbaar op de website van de Raad van Beheer, onder de knop Rashonden>Basis Reglement Stambomen.

LET OP: deze module is slechts een indicatie. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten ontleend worden.

Wij raden de fokkers dan ook aan om ruim binnen de marges van het BRS te fokken. De BRS rekenmodule werkt volgens de regels zoals die hierboven zijn beschreven.

Woonplaatsbeginsel

Alleen in Nederland woonachtige fokkers mogen een dek- en geboorteaangifte doen. Vanaf 1 juli 2008 heeft de Raad van Beheer het recht om te controleren of de fokker daadwerkelijk in Nederland woonachtig is.

In het Kynologisch Reglement zijn daarvoor de artikelen III.21.3 en III.22.3 KR toegevoegd.

De toegevoegde artikelen III.21.3 en III.22.3 KR zullen vanaf 1 juli 2008 van kracht worden.

Artikel III.21.3 Dekaangifte

 • De fokker is slechts bevoegd dekaangifte te doen, indien hij in Nederland woonachtig is. De Raad van Beheer kan de fokker verplichten haar een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) te doen toekomen waaruit blijkt dat hij ten tijde van de dekking op dat adres woonachtig was.

Artikel III.22 Geboorteaangifte

 • De fokker is slechts bevoegd geboorteaangifte te doen, indien hij in Nederland woonachtig is. De Raad van Beheer kan de fokker verplichten haar een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) te doen toekomen waaruit blijkt dat hij ten tijde van de dekking op dat adres woonachtig was.

Indien de fokker niet in Nederland woonachtig is kan de Raad van Beheer de aangifte niet in behandeling nemen.

Niet erkende kleur- en haarvariëteiten

Vanaf 1 juli 2008 is het verboden om met honden te fokken die op de stamboom de toevoeging hebben “Niet Erkende Kleur” of “Niet Erkende Haarvariëteit”.

Het besluit over het fokverbod met honden met een “niet erkende kleur” zal van kracht worden op 1 juli 2008

Artikel VI. 23A

 • Het is verboden te fokken met honden waarvan op de stamboom de toevoeging staat "niet erkende kleur” of “niet erkende haarvariëteit”.

Overtredingen van dit verbod worden voorgelegd aan het Tuchtcollege

Procedure aanvraag stambomen stap voor stap

De totale procedure voor de aanvraag van stambomen bij een nest rashonden is als volgt:

Dekaangifte

Binnen drie weken (21 dagen) na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Dit formulier is te downloaden van deze site onder de knop "Inschrijvingen, aanvragen & bestellingen".

Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte.

Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker:

 1. Een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderdieren en de eigenaar/fokker bekend zijn. Op de achterkant van de bevestiging bevinden zich de afstammingsgegevens en eventueel behaalde titels.
 2. Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier.

De toegestuurde gegevens kan de fokker controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen kunnen naar de Raad gestuurd worden.

Geboorteaangifte

Binnen 10 dagen na de geboorte stuurt de fokker het hem toegestuurde formulier naar de Raad van Beheer. De namen(!), het geslacht, de geboortedatum en het aantal pups worden ingevuld.

Acceptgiro

Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen

Na betaling van het gehele factuurbedrag zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 8 weken na de geboorte komen chippen. Deze termijn is een streef termijn. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend. LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld!

De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 - 12 weken na de geboorte).

Registratiebewijs

Vermelding eigenaar op stamboom

Op de stamboom wordt geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan is er een registratiebewijs.

Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht

Bij het overdragen van het eigendom van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op het registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer wordt gestuurd.

De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigen naam geprint.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper

De eerste herregistratie, van fokker naar koper, is gratis. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker.

De fokker ontvangt bij het chippen een "aanvraagformulier registratiebewijs". Deze aanvraagformulieren, waarop de op dat moment bekende gegevens van de betreffende pups staan vermeld, worden door de chipper bij de fokker achtergelaten. Als eigenaar staat op deze aanvraag-formulieren de fokker van het nest vermeld.

Deze aanvraagformulieren zijn na datum van uitgifte slechts 6 maanden geldig. De fokker is verplicht elk aanvraagformulier (ook van de honden die hij zelf houdt) binnen deze termijn om te zetten in een definitief registratiebewijs.

Let op! De eerste registratie is gratis. Dit geldt dus alleen voor de wisseling van “aanvraagformulier registratiebewijs” naar het eerste “registratiebewijs”!

Als u dus als fokker de hond(en) eerst allemaal op uw naam laat registreren via het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” dan is dat eerste gratis (her)registratie.

Als u vervolgens via het registratiebewijs de puppen om laat zetten op naam van de pupkopers, dan is dat de tweede herregistratie en dienen de pupkopers hiervoor te betalen. (zie tarievenlijst)

U dient dus te wachten met het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” totdat de pupkoper bekend is. Dit dient u wel binnen 6 maanden te doen!

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Bron Raad van Beheer www.raadvanbeheer.nl

Share
 
Website design by GDB 2009 based on a RocketTheme template